de Recruiter

AVG - Privacy Statement De Recruiter

In dit privacy statement staat beschreven hoe De Recruiter omgaat met uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de nieuwe eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In deze privacyverklaring beschrijft De Recruiter welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Verantwoordelijke

Door De Recruiter worden persoonsgegevens verwerkt. De Recruiter is hierdoor de zogeheten verantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De Recruiter is er voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de AVG worden verwerkt. De Recruiter streeft naar de verwerking van persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Persoonsgegevens

De Recruiter bewaart en gebruikt enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, interesses, opleiding en beroep. De Recruiter verwerkt deze gegevens binnen de EU overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de AVG. De verwerking van persoonsgegevens vindt bovendien enkel plaats op basis van toestemming van de betrokkene. De betrokkene is niet verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken.

Grondslag van de verwerking

De Recruiter verwerkt persoonsgegevens om haar taken als bemiddelingsbureau te kunnen uitvoeren. De Recruiter verzamelt en verwerkt gegevens voor de uitvoering van hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling en detachering. Meer specifiek, de persoonsgegevens worden verwerkt om uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor een mogelijke bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om u te kunnen benaderen voor mogelijk passende openstaande vacatures. De verwerkte gegevens worden enkel met toestemming van de betrokkene binnende EU gedeeld onder derden, in het bijzonder klanten, die in contact willen komen met de (potentieel) geschikte kandidaten. De verstrekking van de persoonsgegevens vindt daarmee plaats op basis van toestemming. Het doel van de overdracht van gegevens betreft de klant en potentiele kandidaat met elkaar in contact te brengen ten behoeve van het vervullen van een openstaande vacature. Hierbij is het uitgangspunt dat de gegevens die verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend.

Beveiliging persoonsgegevens

De Recruiter zorgt voor passende organisatorische en technische beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Op deze wijze stelt De Recruiter zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Recruiter bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Het bewaartermijn van de persoonsgegevens die De Recruiter hanteert, betreft 12 maanden.

Melding gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens is vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Artikel 27 van de Wbp).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u De Recruiter verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw inzageverzoek sturen aan:

De Recruiter

avg@derecruiter.nu

Vrijblijvende afspraak?

Voor kandidaten en opdrachtgevers

Of je nou opdrachtgever of kandidaat bent: iedereen heeft een eigen verhaal. Dát verhaal is het uitgangspunt voor onze samenwerking. We hebben jarenlange ervaring en kennen de markt als geen ander. We bewegen ons actief in de markt, waardoor we op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Zowel van opdrachtgevers als kandidaten. Deel jij jouw verhaal met ons?

  1. Inlog kandidaten